Fietsverhuur

Fietsen kunnen gehuurd worden zodat u de fietstocht vanaf B&B Rodenburgh kunt starten.

PRIJZEN

2 UUR4 UUR1 DAG1 WEEK
€ 7,00€ 9,00€ 12,00€ 40,=

Luxe fiets geveerd + versnellingen

HUURVOORWAARDEN

Standaardvoorwaarden betreffende huur/verhuur van fietsen, gedeponeerd d.d. 30 maart 1979 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage door de Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en motorhandelaren geregistreerd onder nr. 37/1979.

1. De huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.

2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging waaronder die van beschadigde onderdelen uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object contant aan de verhuurder voldoen.

3. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet ingegrepen.

4. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen.

5. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht..

6. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.